راهنمای تلفن

 
 
نام دفتر  تلفن  
نمابر
 
1 ریاست 37630096 37640093
2 دبیرخانه مرکزی 37630090 37630090
3 معاونت اداری مالی و مدیریت منابع 37633387  
4 معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی 37630095  
5 مدیریت تحصیلات تکمیلی 37640109  
6 مدیریت امور آموزشی 37630098  
7 مدیریت امور اداری و پشتیبانی 37643386  
8 مدیریت امور مالی 37633900  
9 مدیریت پژوهشی 37640109  
10 مرکز فناوری اطلاعات 37630092  
11 مدیریت دانشجویی 37630099  
12 مدیریت طرح و برنامه 37633914  
13 مدیریت فرهنگی 37630067  
14 روابط عمومی 37630067  
15 امورشاهد و ایثارگران 37630067  
16 کارگزینی 37630097  
17 جذب 37630097  
18 نهاد رهبری 37630089  
19 حراست
37630122
37633386
 
20 آزمایشگاه ها 37640027  
21 نظارت وارزیابی 37633905  
22 دفتر تربیت بدنی 37633905  
23 دفتر امور مالی 37630093  
24 بسیج دانشجویی 37630094  
25 دفترفنی 37640028  
26 نگهبانی 37630091  
27 انبار 37633904  
28 دبیرستان پسرانه 37643355  
29 دبیرستان پسرانه 37643381