کتابخانه مرکزی

تصویر 2


کتب موجود

زمینه تخصصی تعداد جلد کتاب
کشاورزی 9000 جلد
منابع طبیعی 5000 جلد
فنی و مهندسی 300 جلد
مرجع 200 جلد