آیین نامه ها و بخش نامه ها

آیین نامه طرح های پژوهشی اعضای هیات علمی مجتمع آموزش عالی سراوان (جدید)

شیوه نامه انتخاب پژوهشگران برتر سالیانه مجتمع آموزش عالی سراوان (جدید)

آیین نامه و دستوالعمل نحوه تحصیص پژوهانه (گرانت) اعضای هیت علمی مجتمع آموزش عالی سراوان (جدید)

آیین نامه برگزاری سخنرانی علمی در مجتمع
آیین نامه برگزاری کارگاه های علمی
آیین نامه پذیرش طرح های پژوهشی
آیین نامه ارزیابی مقالات علمی خارجی و علمی پژوهشی
آیین نامه تشویق چاپ مقاله
آیین نامه ارائه مقاله در گردهمایی های معتبر علمی داخل کشور
آیین نامه تشویقی چاپ کتاب
آیین نامه امتیاز دهی به کتب منتشر شده
آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی
آیین نامه حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی
آیین نامه پژوهشگر برتر
شیوه نامه تدوین گزارش طرح پژوهشی
آیین­نامه شرکت در همایش­های علمی بین­ المللی خارج از کشور

آیین نامه  شورای انتشارات مجتمع آموزش عالی سراوان
قانون پیشگری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی