اخبار > ششمين دوره کنفرانس ملي فيزيولوژي گياهيششمين دوره کنفرانس ملي فيزيولوژي گياهيآدرس وب سایت ششمين دوره کنفرانس ملي فيزيولوژي گياهي

محور های همایش 

فیزیولوژی گیاهی و فیزیولوژی گیاهان زراعی( در سطح سلول تا گیاه کامل)

فیزیولوژی تنش های محیطی و اکوفیزیولوژی

فیزیولوژی پس از برداشت

فیزیولوژی بذر 

بیوتکنولوژی و بیو شیمی گیاهی

 

چهارشنبه ٩ مرداد ١٣٩٨ ١٠:٤٤ ٢٠٣ 185


خروج