اخبار > درخواست هاي فرصت مطالعاتيدرخواست هاي فرصت مطالعاتياولويت‌ها، محورهاي تخصصي و موضوعات مورد نياز در سطح شركت ملي نفت ايران

 

شنبه ١٩ مرداد ١٣٩٨ ٢١:٤٤ ٢٠٧ 232


خروج