اداره خدمات آموزشی

اهم وظايف و مسئوليت هاي اين واحد عبارتند از


• حذف اضطراری درس
• بررسی و رفع اشکالات ثبت‌نام
• جوابگويي و راهنمايي مراجعين
• رابط دانشگاه با سازمان سنجش برای دریافت اطلاعات دانشجویان جدید و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سامانه میهمانی و انتقال دانشجو و موسسه آماری وزارتخانه برای ارزشیابی دانشگاه
• ورود اطلاعات و ثبت نام از دانشجويان فرزند هيئت علمي ، ميهمان ترمي و ميهمان تكدرس دوره هاي آزاد
• انجام امور مربوط به تغيير رشته دانشجويان
• هماهنگي و نظارت بر ثبت نام دانشجويان ميهمان بين دانشكده اي و ميهمان در ساير دانشگاههاانتقال
• بررسي درخواستهاي مرخصي تحصيلي دانشجويان و صدور مرخصي و حذف ترم براساس ضوابط و آيين نامه هاي آموزشي
• بررسي درخواست انصراف دانشجويان و صدور حكم مربوطه
• صدور گواهي عدم مراجعه در صورتي كه دانشجو در طول يك نيمسال تحصيلي مراجعه نكند بر اساس ضوابط و آيين نامه آموزشي
• صدور گواهي اشتغال به تحصيل آموزشي براي دانشجويان جهت سازمانها و ارگانهاي مختلف بر حسب تقاضا
• بررسي و تائيد فرم هاي مهمان، انتقال، تغيير رشته و ترم تابستاني
• پي گيري درخواست نمرات دانشجويان مهمان از دانشگاههاي مقصد و پس از دريافت نمرات، انعكاس به دانشكده ها جهت صدور كارنامه
• بررسي دروس معادل سازي شده دانشجويان مطابق آيين نامه هاي آموزشي
• درخواست اصل گواهينامه پيش دانشگاهي و ديپلم متوسطه از آموزش و پرورش
• ارسال مدارک دانشجویان انتقالی به دانشگاه مقصد