اداره امور دانش آموختگان

اهم وظايف و مسئوليت هاي اين واحد عبارتند از


• بررسي پرونده فارغ التحصيلي شامل کنترل ريزنمرات، کنترل مدارک ثبت نامي ، کنترل تغييرات انجام شده در ريزنمرات ، بررسي مدارک ارسالي از طرف دانشکده ها ودر نهايت تأييد مراتب فراغت از تحصيل و تعيين نوع مدرک تحصيلي استحقاقي
• ثبت فراغت از تحصيل
• صدور گواهینامه موقت فراغت ازتحصيل
• صدور دانشنامه و ريز نمرات رسمی
• صدور تأييديه فراغت از تحصيل
• تعيين رتبه
• ادغام سوابق دانشجويي و مدارک فارغ التحصيلي ارسالي از سوي دانشکده ها و تشکيل پرونده جديد در بايگاني فارغ التحصيلان
• ثبت مشخصات فارغ التحصيل در سوابق بايگاني
• امور مربوط به جشن فارغ‌التحصيلی
• لغو تعهد آموزش رایگان.

 

مدارک مورد نیاز جهت تکمیل پرونده های دانشجویان براي انجام امور دانش آموختگی

• عکس (4*36قطعه
• اصل کارت دانشجویی
• اصل و کپی کارت پایان خدمت یک سری (پشت و رو)
• اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه به همراه اصل (دوسری)
• اصل و کپی کارت ملی دوسری (پشت و رو)
• اصل و کپی مدرک دیپلم (یک سری)
• اصل و کپی مدرک پیش دانشگاهی(یک سری)
• فرم تسویه حساب
• تحویل کلیه فیش های واریزی دوران تحصیل

 فرآیند