معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 

    دکتر فرهاد ذوالفقاری

   
تلفن:
376310095-054
    نمابر:
037630095-054

   رایانامه:

  

اهم وظايف معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی مجتمع

• اداره كليه امور آموزشي مجتمع
• اجراي سياست هاي مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
• مطالعه و اتخاذ تصميم در مورد مسائل آموزشي
• نظارت بر اجراي مقررات و آئين نامه هاي آموزشي
• تدوين و اجراي مقررات و آئين نامه هاي آموزشي مورد نياز داخلي
• گسترش كيفي و كمي فعاليت هاي آموزشي مجتمع با توجه به برنامه هاي كوتاه مدت و بلند مدت
• تدوين ، به روز رساني و اجراي برنامه جامع آموزشي مجتمع
• نظارت برحسن اجراي وظايف و فعاليت هاي آموزشي دانشكده ها جهت ايجاد هماهنگي
• ارزيابي عملكرد آموزشي دانشجويان و اعضاي هيأت علمي و مديران آموزشي واحدهاي مختلف.

 


 

   ریس دفتر حوزه معاونت آموزشی

   پروانه حسین زهی کارشناس حسابداری شماره دفترکار:37630095-054